MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Kale Mahallesi 352 Sokak No: 18 / 1 adresinde ikamet eden ZEYKE İÇ VE DIŞ TİCARET (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ................adresinde ikamet eden ................... (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

1.1- SATICI

Firma Adı::ZEYKE İÇ VE DIŞ TİCARET

Telefon:0 258 267 20 15

Faks:0 258 371 70 93

Adres: Kale Mahallesi 352 Sokak No: 18 / 1

E-posta :[email protected]

1.2 ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı : .......................... 

Alıcı Tc. No : ....................

Adresi : .........................

Telefon :.......................

Email :..........................

 

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.boumini.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün veya ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli www.uygunbebe.com adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Tarih :................

.........................

Siparişe Ait Toplam Kargo Bedeli: .................

Ödeme Şekli : .............................

Kargo Bedeli : 500 ₺ ve altı Mng kargo 80 ₺ hepsijet 70 ₺

Teslimat Adresi : ..............................

.........................................................

Fatura Adresi : ...............................................

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.boumini.com.tr internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin www.boumini.com.tr adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı,fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya aşağıda gösterdiği teslimat veya fatura adresindeki kişi / kişiler / kuruluşa teslim edilir. Ayrıca SATICI 30 (otuz) günlük süreye ek olarak yazılı bildirim ile 10 günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI' ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.

4.8- Satılan ürünlerden üretimden veya SATICI’ dan kaynaklı kusurlu olanlar, garanti şartları ve süreleri içinde gerekli onarımın veya değişimin yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek eksiklik ve problemlerden SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Bu sözleşmede yer alan, her iki tarafa ait kişisel ve kurumsal bilgiler iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlar ile verilmiştir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya iade gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları alıcı tarafından ödenecektir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, ALICI isteğine istinaden özel hazırlanmış veya ürünün standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iade veya değişiminin yapılamayacağı SATICI tarafından beyan edilmiş ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır.

MADDE 7- UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri tek yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI

ZEYKE İÇ VE DIŞ TİCARET

ALICI

Adı/Soyadı : .............................

Tarih : .....................................

Sitemizde satış öncesi ALICI tarafından görüntülenmesi için yayınlanan bu satış sözleşmesi, sitemizden sipariş veren tüm müşterilerimizce okunmuş ve onaylanmış olarak kabul edilecektir

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek çerezlere izin vermektesiniz. Çerezler hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayın.